Keresés

AdatkezelésI irányelvek

Jelen Adatkezelési Tájékoztató, mint adatkezelő (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett nordicmood.hu oldalon (a továbbiakban: Honlap) megvalósuló személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatást, valamint a szolgáltatásnyújtás során megvalósuló adatkezeléssel és adatfeldolgozással kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA, A KEZELT ADATOK KÖRE
ÉS AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A Szolgáltató, mint adatkezelő az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet a továbbiakban: GDPR) értelmében az alábbi jogalapokon és az alábbi célokból kezeli a Honlapot használók és a szolgáltatásokat igénybe vevő, valamint emailben ajánlatot kérők (a továbbiakban együttesen: Felhasználók) által a megadott adatokat.

Kezelt adatok köre
I.) Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó neve, címe, kontakt adatok, emailcíme, telefonszáma
Adatkezelés célja: Jelentkezés biztosítása, szerződés teljesítése.
Adatkezelés jogalapja: A Szolgáltató adatkezelése a GDPR 6. § (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése.
Adatkezelés időtartama: Amíg a szerződés teljesítéséhez szükséges, de legfeljebb a szerződéses kapcsolat lezárásáig.

II.) Számlázási adatok Adószám, bankszámlaszám, bank neve.
Adatkezelés célja: Bizonylat kiállítása és azok megőrzése.
Adatkezelés jogalapja: A Szolgáltató adatkezelése a GDPR 6. § (1) bekezdés c) pontja szerint a jogszabályi kötelezettség teljesítése.
Adatkezelés időtartama: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) bekezdésében és 169. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti időtartamig (8-10 évig).

ADATFELDOLGOZÓK
A Szolgáltató a Felhasználó által megadott személyes adatokat nem továbbítja más személy részére. Ha erre mégis szükség lenne, az adatok továbbítására csak a Felhasználó előzetes tájékoztatását és hozzájárulását követően kerülhet sor. Kivételt képez ez alól a hatóság vagy bíróság hivatalos megkeresése esetében történő adattovábbítás.

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ
A honlap a Webflow szerverein keresztül működik, amelyről az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek.

COOKIE (SÜTI) SZABÁLYZAT
Tájékoztatjuk, hogy a nordicmood.hu weboldalunkon a Felhasználó azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat (a továbbiakban: cookie) használunk. Ezen cookie-k a Google, a Meta Platforms, és a ShareThis által biztosítottak, felhasználásuk a Google Analytics és más internetes forgalomelemző rendszereken keresztül történik. A weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a Felhasználó számítógépén tárolódjanak és ahhoz a Szolgáltató, mint adatkezelő hozzáférhessen.

A cookie-k 30 napig tárolódnak, Felhasználó ugyanakkor böngésző program segítségével beállíthatja és megakadályozhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a weboldal minden szolgáltatását.

A szolgáltató technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során a szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. és a Meta Platforms, Inc, cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a szolgáltató honlapján, és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg a Felhasználónak.

A cookie-t a Felhasználó képes törölni a saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató rendszerében kezelt adatairól, mellyel kapcsolatosan a Szolgáltató köteles az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás és Szabályzat elérhetőségéről a megfelelő információt megadni a Felhasználó részére haladéktalanul, de legfeljebb 5 (öt) napon belül annak érdekében, hogy a Felhasználó az alábbi információkat: kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, annak jogalapjáról, időtartamáról, valamint arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatait.

A kérelme benyújtásától számított 20 (húsz) napon belül írásban, a tájékoztatás kérés formájától függően papír vagy elektronikus úton megkapja. 

Tekintettel arra, hogy a Felhasználó a személyes adatai kezelése ellen tiltakozhat, az adatkezelést korlátozhatja. Ennek megfelelően a Szolgáltató köteles 20 (húsz) napon belül a korlátozásnak megfelelően az adatkezelést korlátozni, illetve a döntésben meghatározottakat átvezetni, és erről a Felhasználó részére megadni a megfelelő tájékoztatást elektronikus úton.

FELHASZNÁLÓK JOGAI AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN
Felhasználó az alábbi jogaival élhet a Honlapon közzétett nyomtatvány benyújtásával vagy email megkeresés útján:

Helyesbítéshez való jog
A Felhasználó bármikor jogosult a Szolgáltató által kezelt helytelenül rögzített személyes adatai helyesbítését kérni. A Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Törléshez való jog
A Felhasználó jogosult a Szolgáltató által kezelt személyes adatai törlését kérni. Amennyiben hozzájárulását visszavonta, a szerződéses kapcsolat megszűnt. A törlés olyan iratra, okiratra nem terjed ki, amelyet törvényi előírás szerint meg kell őriznie a Szolgáltatónak. Utóbbi esetben a személyes adat nem törölhető.

Adatkezelés korlátozásához való jog
Szolgáltató köteles korlátozni a személyes adatot a Felhasználó erre irányuló kérelme esetében. Amennyiben feltételezhető, hogy a törlés sértené a rendelkezésünkre álló információk alapján a Felhasználó jogos érdekeit, abban az esetben a személyes adatot korlátozni kell. Korlátozott adatként addig kell kezelni, ameddig fennáll az adatkezelési cél vagy jogos érdek, amely a személyes adat törlését kizárta.

Adatok hordozhatóságához való jog
A Felhasználó kérheti a Szolgáltatótól a rá vonatkozóan kezelt adatokat adathordozón vagy papír alapon történő megtekintését.

A hozzájárulás visszavonásának joga
A felhasználó bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat a rendszereinkből töröljük.

Szolgáltató az adatkezeléssel kapcsolatos felhasználói panaszokat megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről értesíti a kérelmezőt írásban, legkésőbb 30 napon belül. Ha Szolgáltató a Felhasználó kérelmét nem teljesíti, közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a Felhasználóval.

JOGÉRVÉNYESÍTÉS
Amennyiben megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., email: ugyfelszolgalat@naih.hu).

A Felhasználó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. Törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az adatkezelés jogalapja, célja, kezelt adatok körén kívül egyoldalúan módosítsa. A módosítás a nordicmood.hu oldalon való közzétételének napján lép hatályba.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2021. november 10. napjától lép hatályba.


Van egy jó ötleted? Írj nekünk!

Kövess minket Instagramon is

Az "ELFOGADOM" gombra kattintva hozzájárulsz, hogy a felhasználói élmény javításához és a honlap megfelelő működéséhez sütiket használjunk.
További információkat az Adatvédelmi irányelvek oldalon találsz.